Stadsvisie

De huidige Stadsvisie dateert alweer van een 8-tal jaar geleden.

In 2015 is de nieuwe wet WMO ingevoerd. In Enkhuizen wordt begin 2018 de Brede Participatieraad voor het Sociale Domein geïnstalleerd.

Naar verwachting treedt in 2019 de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt een groot aantal (ca. 26) huidige wetten m.b.t. ruimte, wonen, infrastructuur, mobiliteit, milieu, natuur en water.

Uitgangspunten van de omgevingswet:

  1. minder regels;
  2. meer betrokkenheid van inwoners;
  3. gebiedsgerichte aanpak en duurzaamheid;
  4. meer ruimte voor lokale keuzes;
  5. integrale en samenhangende aanpak bij de inrichting van de (fysieke) leefomgeving.

Vier strategische opgaven voor de omgevingsvisie:

  1. naar een duurzame en concurrerende economie;
  2. naar een klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving;
  3. naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving:
  4. naar een waardevolle leefomgeving.

 

Het wordt dus tijd om de balans op te maken in Enkhuizen en een aangepaste Stadsvisie op te stellen.

Link naar de huidige Stadsvisie

Om een beeld te krijgen van de bedoeling van de Omgevingswet, bekijk dit korte filmpje.